03-02-19 Zonsondergang, Croda Nederland B.V. (Gouda)